Algemene Voorwaarden

Onderstaand vindt u de Algemene Voorwaarden van de rauwe honing shop die van toepassing zijn op uw bestelling(en).

 

De wet verkopen op afstand

U heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren binnen 7 werkdagen na ontvangst. Tijdens deze zogenaamde afkoelperiode dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover als dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

 

Uitgesloten van retourneren zijn volgende producten:

•speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten,

•beschadigde producten,

U draagt hierbij altijd zelf de kosten van de retourzending.

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald.

U vindt dit ook terug onder artikel 10 van onderstaande algemene voorwaarden van de rauwe honing shop.

 

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen en bestellingen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van de rauwe honing shop. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te zijn overeengekomen.

1.2 Onder “de klant” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die bij onze onderneming een bestelling heeft geplaatst, respectievelijk wenst te plaatsen.

1.3 De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden.

1.4 Door het enkel plaatsen van een bestelling en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaart de klant deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem opgegeven bestellingen (het zij mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten) ongeacht een bevestiging onzerzijds.

 

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2 De rauwe honing shop behoudt het recht om gedane aanbiedingen binnen 2 werkdagen te herroepen na ontvangst van de bestelling door de klant.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

3. BESTELLINGEN

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een bestelling bij ons eerst dan tot stand nadat de rauwe honing shop het aanbod middels een orderbevestiging (e-mail) heeft bevestigd.

3.2 De klant heeft het recht de bestelling te annuleren via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. PRIJZEN

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding van de in de orderbevestiging genoemde producten en prestaties.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

•Inclusief BTW en andere heffingen.

•Vermeld in EURO’s.

•Exclusief order- en verzendkosten.

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf / magazijn hebben verlaten. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen na ontvangst betaling. Tenzij anders aangegeven bij het desbetreffende product.

5.2 De rauwe honing shop zal eerst dan overgaan tot leveren aan de klant na ontvangst van de betaling.

5.3 De rauwe honing shopis gerechtigd om ongevraagd aangetekend te leveren. Wanneer de klant hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door de rauwe honing shop.

5.4 De rauwe honing shop is gerechtigd om een bestelling te leveren in gedeelten (deelleveringen), de klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig de bestelling die de rauwe honing shop en de klant zijn aangegaan.

5.5 Wij zijn verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

5.6 Overschrijding van de maximale levertijd (van 30 dagen) verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de klant het recht de bestelling te annuleren c.q. de afname te weigeren.

 

6. TRANSPORT/RISICO

6.1 De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de klant.

 

7. OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de bestelling redelijkerwijs door de klant niet meer van de rauwe honing shop kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.

7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de bestelling zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

7.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de bestelling en de daaraan verbonden gevolgen.

 

8. BESTELLING

8.1 De rauwe honing shop is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en overige communicatie tussen de klant en de rauwe honing shop veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.

 

9. PRIVACY PERSOONSGEGEVENS

9.1 De door de klant verstrekte gegevens worden gebruikt om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aan de zijde van de rauwe honing shop na te komen. De rauwe honing shop zal op de best mogelijke manier zorgdragen voor waarborging van de privacy van deze gegevens.

9.2 Uw persoonsgegevens worden door de rauwe honing shopl gebruikt voor toezending van reclame en promotiemateriaal, tenzij u hiertegen (schriftelijk) bezwaar maakt.

9.3 De rauwe honing shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, behoudens de rauwe honing shop daartoe gedwongen wordt door een rechterlijk bevel. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

10. HERROEPINGSRECHT KLANT

10.1 U heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst. Tijdens deze zogenaamde afkoelperiode dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover als dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Uitgesloten van retourneren zijn volgende producten:

– speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten,

– beschadigde producten.

U draagt hierbij altijd zelf de kosten van de retourzending.

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald.

 

11. RECLAMES EN KLACHTEN

11.1 Eventuele reclames en klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende goederen ons schriftelijk of per e-mail hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van het factuurnummer waarop de goederen zijn geleverd.

11.2 Reclames en klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

11.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

11.4 Indien de reclames door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

11.5 Het indienen van een reclames ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Alle door ons geleverde producten blijven, tot op het moment van volledige betaling aan de rauwe honing shop in eigendom van de rauwe honing shop.

 

13. BETALING

13.1 Wanneer binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling door de klant de betaling niet is nagekomen dan kan de bestelling met onmiddellijke ingang door de rauwe honing shop worden ontbonden.

 

14. DOORLINKEN VANAF ONZE WEBSITE

14.1 De websites van de rauwe honing shop kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van de rauwe honing shop vallen. de rauwe honing shop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van de rauwe honing shop met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op al onze aanbiedingen, bestellingen en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

16. GESCHILLEN

16.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 

Echt, 26 maart 2022

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop